آیا اتفاق افتاده است که احساس و حال خوبی داشته باشید،اما در مسیر نادرستی باشید؟

آیا اتفاق افتاده است که احساس و حال خوبی داشته باشید،اما در مسیر نادرستی باشید؟

آیا اتفاق افتاده است که احساس و حال خوبی داشته باشید،اما در مسیر نادرستی باشید؟ طرحواره ناسازگار یا اصطلاحاً تله، الگوی فکری، شناختی و هیجانی عمیق، [...]
بیشتر بخوانید آیا اتفاق افتاده است که احساس و حال خوبی داشته باشید،اما در مسیر نادرستی باشید؟