استفاده مکر از ترازو ممنوع

استفاده مکرر از ترازو ممنوع

استفاده مکرر از ترازو ممنوع
اگر هر روز خودتان را وزن کنید،افسرده میشوید.
وزن شما به آن سرعتی که شما انتظار دارید کاهش نمی یابد .وزن کردن مکرر منجر به وسواس فکری میشود .در ضمن وزن کردن در صبح و عصر مشاهده تغییرات آب بدن است.پس تکرر توزین فقط شما را گمراه خواهد نمود.وزن کردن فقط هفته ای یک مرتبه و صبحها پس از تخلیه ی ادرار و اجابت مزاج صحیح است.

نوشته های مشابه